Komplexní právní poradenství ve
všech oblastech
práva
Team

Naše specializace

Naši právníci mají zkušenosti s následujícími případy v těchto oblastech:


Obchodní právo a právo mezinárodního obchodu +

Obecné právní poradenství přední české chemické společnosti v oblastech obchodního práva

Poradenství klientům (výrobci elektrosoučástek, šperků, IT komponent) ohledně dodavatelsko-odběratelských vztahů, podmínek prodeje, distribuce a jiných smluvních vztahů

Poradenství přednímu výrobci lihovin v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů

Poradenství významnému výrobci automobilů ohledně jeho smlouvy s dodavatelem součástek a distribuční sítě

Poradenství globálnímu výrobci cukrovinek při budování distribuční sítě v České republice

Poradenství významné německé průmyslové skupině ohledně faktoringu

Poradenství významnému singapurskému fondu ohledně české regulace zahraničních investic

Poradenství významnému mezinárodnímu výrobci letecké techniky ohledně zákona vojenským materiálem a zákona o dvojím užití

Poradenství významnému výrobci automobilů ohledně vývozu do Severní Koreje

Právo obchodních společností, fúze a akvizice +

Poskytování korporátních právních služeb světovému výrobci počítačů a počítačových komponentů při zakládání společnosti v České republice

Poradenství ohledně korporátní restrukturalizace přední developerské společnosti, zahrnující řadu fúzí a změn právních forem obchodních společností

Poradenství největšímu evropskému leteckému dopravci při plánované akvizici českého národního dopravce v privatizaci národních aerolinií

Poradenství klientům při provádění právních auditů společností, a to jak auditů kupujících, tak i prodávajících

Poradenství klientům v souvislosti se zvyšováním a snižováním základního kapitálu, příplatků mimo základní kapitál, přípravy smluvní dokumentace v rámci nabývání majetku v rámci skupiny a jeho ocenění, revize a úpravy korporátních dokumentů (stanovy, společenské smlouvy), zakládání a likvidace společnosti a organizačních složek

Poradenství při akvizici významného českého poskytovatele telekomunikačních služeb

Poradenství české společnosti při převodu části aktiv na jednoho z největších distributorů elektronických součástek a počítačových komponent na světě

Poradenství přední evropské společnosti v oblasti logistiky při akvizici a financování akvizice české společnosti podnikající v oblasti kamionové dopravy

Poradenství při akvizicích předních českých společností podnikajících v oblasti IT služeb

Poradenství přednímu českému výrobci nákladních aut v souvislosti s prodejem části výrobního a administrativního areálu, prostřednictvím SPV. Struktura prodeje zahrnovala složité dělení a uspořádání budoucích vlastnických a užívacích vztahů v rámci areálu a porozumění technickým specifikům areálů

Poradenství při rozdělení odštěpením společnosti specializující se na výstavbu a rekonstrukci skladů pohonných hmot, produktovodů a terminálů pro příjem a výdej paliv

Poradenství při fúzi sloučením přední české společnosti zabývající se výrobou technického textilu polypropylenových vláken, zejména pro lodní a horolezecká lana

Poradenství při fúzi splynutím společnosti zabývající se lisováním kovových dílů a povrchových úprav v oblasti automobilového průmyslu

Poradenství přední české společnosti v oblasti IT při rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti

Poradenství významné české logistické společnosti při akvizici konkurenta

Poradenství zahraničnímu investorovi při prodeji významné společnosti působící ve vysílacích, telekomunikačních a ICT službách

Nemovitosti a stavebnictví +

Poradenství globálnímu lídrovi v sektoru vývoje a výroby třecích materiálů ohledně realitní a korporátní agendy spojené se založením společnosti, výstavbou a pronájmem výrobní haly (“green-field”) a souvisejících komerčních záležitostí

Poradenství největšímu online prodejci výrobků na světe při výstavbě na klíč a následném pronájmu největších skladových hal v České republice, zahrnující komplexní poradenství ohledně výstavby, stavebního dozoru a dohledu, nájmu a provozních záležitostí

Poradenství výrobci motorů při prodeji historického výrobního areálu

Poradenství přednímu developerovi při akvizicích pozemků pro výstavbu multifunkčních center

Poradenství přednímu provozovateli muzeí voskových figurín ohledně pronájmu a kompletní rekonstrukce historické budovy v Praze

Poradenství přední evropské stavební společnosti ohledně výstavby větrných elektráren a řešení střetu zájmu s důlním dílem

Poradenství společnosti, která je českým lídrem v poskytování telekomunikačních služeb při prodeji celého portfolia nemovitostí prostřednictvím výběrového řízení a při následném zpětném pronájmu. Poskytování právních služeb pro stejnou společnost v souvislosti s výstavbou specifické budovy na klíč a dodatečných staveb, včetně zastupovaní společnosti ve výběrových řízeních

Poradenství přední stavební firmě v České republice ohledně výstavby multifunkčního centra

Poradenství klientům při prodeji a nákupu domů a bytů, včetně úschov

Poradenství jedné z největších světových bank při relokaci sídla v jednotlivých fázích do jedná z největších kancelářských budov v Praze.

Poradenství světovému lídrovi v internetovém vyhledávání při relokaci sídla do prémiové budovy v Praze

Poradenství anglickým investorům při nákupu nemovitostí ve středních Čechách

Poradenství při nákupu pozemků na bytovou výstavbu

Pracovní právo +

Poradenství korejské nadnárodní společnosti při zajištění povolení k zaměstnání a dlouhodobých víz pro zahraniční zaměstnance, včetně řešení problematiky vyslání zaměstnanců

Poradenství německé nadnárodní společnosti při ukončování pracovního poměru s vrcholným managementem včetně následného narovnání

Poradenství nadnárodní společnosti při pracovněprávním sporu se zaměstnanci, včetně přípravy stanovisek a vnitřních předpisů

Poradenství ohledně nastavení pracovně právních vztahů u českých a nadnárodních společností

Poradenství českým a zahraničním společnostem při ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci a vrcholným managementem, včetně přípravy stanovisek a soudních podání

Poradenství anglické nadnárodní společnosti při zamýšlené optimalizaci zaměstnanecké struktury

Poradenství českým a zahraničním společnostem souvisejícím s přechodem zaměstnanců

Příprava a nastavení firemní struktury odměňování a benefitů

Ukončování pracovněprávních vztahů se zaměstnanci a obchodněprávních vztahů se statutárními zástupci společností, včetně přípravy dohod o narovnání

Poradenství v oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců nebo vysláním tuzemských zaměstnanců do zahraničí

Poradenství v souvislosti s předáváním osobních údajů v rámci skupiny

Poskytování obecného pracovně právního poradenství při uzavírání pracovních smluv, ukončování pracovního poměru, revize interních dokumentů a předpisů

Poradenství při hromadném propouštění a komunikace s Úřadem práce

Zastupování klientů při kontrolách ze strany Úřadů práce a Inspektorátů práce

Příprava a vypracování manažerských smluv, včetně ukončení pracovních vztahů s top managementem

Příprava a vypracování smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společností

Posouzení souběhu funkcí statutárních orgánů a pracovního poměru, včetně narovnání těchto vztahů

Soudní, správní a rozhodčí řízení +

Poskytování právních služeb přední bance v několika sporech týkajících se převzatých pohledávek za jinou bankou

Poskytování právních služeb významné stavební firmě v arbitráži s investorem

Zastupování klientů ve věcech nekalosoutěžních žalob na imateriální újmu

Zastupování klientů před správními orgány ochrany životního prostředí

Zastupování klientů v majetkových sporech z výstavby

Ochrana hospodářské soutěže,
veřejné zakázky a právo EU +

Zastupování významného výrobce elektroniky před českými a slovenskými soutěžními úřady, před Krajským soudem, Nejvyšším správním soudem, Ústavním soudem a Soudním dvorem Evropské unie a ve věci kartelu PISU

Zastupování korejské společnosti před českými a slovenskými soutěžními úřady a soudy ve věci kartelu výrobců CRT obrazovek

Poradenství ohledně soutěžního práva v kartelových věcech a zneužití dominance

Zastupování významné ruské společnosti před slovenským soutěžním úřadem ve věci akvizice rakouského konkurenta

Poradenství anglickému výrobci zdravotnických přístrojů při účasti na veřejné zakázce a příprava a podání nabídky ve veřejné zakázce

Poradenství klientům se specifickými dotazy ohledně podmínek zadávacích řízení, včetně registrací

Právo životního prostředí,
bezpečnost a ochrana zdraví a regulace +

Poradenství globální společnosti, která se specializuje na vývoj a výrobu technologií, produktů a komplexních řešení v různých oblastech (letecké techniky, automatizace a řízení a dopravních systémů, atp.) ohledně práva životního prostředí a zastupovaní této společnosti ve správních řízeních

Poradenství společnosti působící na světových trzích v rámci právního a technického auditu a prověřování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně následného řešení identifikovaných problémů a nastavení výrobních a provozních procesů, aby byly v souladu nejen s požadavky právních předpisů, ale i vysokým interních standard ohledně bezpečnosti a životního prostředí

Poskytování komplexních právních služeb různým klientům ohledně revize procedur a souladu s právem životního prostředí a bezpečnosti práce

Specifické poradenství ohledně ekologických škod, označování, přepravy, bezpečnosti na pracovišti, ochrany zdraví, etc.

Poradenství státu ohledně přeshraniční přepravy odpadů, včetně nebezpečných odpadů

Poradenství japonskému investorovi ohledně obchodu s emisními povolenkami

Poradenství přednímu výrobci lihovin v průběhu tzv. metanolové kauzy

Poradenství klientům ohledně regulatoriky výrobků, zejména preventivní kontroly souladu s českými předpisy a předpisy EÚ, povinných registrací a notifikací, požadavků na označování, stahování z trhu, požadavků na vnitrostátní a přeshraniční dopravu, atd.

Farmacie a zdravotnictví +

Poskytování právních služeb týkajících se paralelních vývozů farmaceutických produktů

Poskytování právních služeb řadě globálních farmaceutických společností

Poskytování právních služeb významným českým zdravotnickým zařízením

Poskytování právních služeb ve věci veřejné podpory ve zdravotnictví

Poskytování právních služeb ve věcech zákona na regulaci reklamy

Posuzování bonusových schémat v distribučním řetězci

Poradenství farmaceutické společnosti ohledně distribuční sítě a smluvní dokumentace

Energetické a geologické právo +

Zastupování významné české společnosti ve sporu s dodavatelem elektřiny a tepla před Energetickým regulačním úřadem

Zastupování australských investorů před českými úřady a správními soudy ve věci geologického průzkumu uranových rud

Příprava právního auditu české společnosti provádějící průzkum cínových rud pro vstup na londýnskou burzu

Poradenství při právním auditu energetických společností (plyn a elektřina), včetně vybraných otázek distribuční soustavy

Poradenství přední telekomunikační společností ohledně zabezpečení její sítě s ohledem na cizí nemovitosti

Insolvence a restrukturalizace +

Poradenství insolvenčním správcům při zpeněžení majetku

Zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních

Poradenství při organizaci výběrových řízení na přímý prodej majetku z podstaty

Poradenství ohledně specifických otázek insolvenčního práva

Specializace na polskou klientelu +

Asistence řadě polských společností při vstupu na český trh

Poskytování právních služeb významnému českému výrobci nápojů při akvizici polského konkurenta

Poskytování obecného právního poradenství přední české chemické společnosti z polské významné skupiny


Rozkliknutím odkazu výše si zobrazíte naše profilové případy.